Novinka! Elektronické zápisy do mateřských škol

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – zápis – v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Zlínem čeká v letošním roce novinka, a to v podobě elektronického zápisu.

Jak funguje elektronický zápis?

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádost) bude mít čtyři fáze:

1. fáze:
REGISTRACE – od 10. 3. 2014 do 6. 4. 2014

Od 10. března 2014 bude zákonným zástupcům dítěte zpřístupněna doména www.zapisdomszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Následně si zákonní zástupci vyberou mateřskou školu (dále jen MŠ) a dítě do dané MŠ online zaregistrují. Po této registraci si vytisknou automaticky vygenerovanou žádost ve formátu PDF. V případě registrace dítěte do více MŠ je nutno vytisknout žádost pro každou vybranou MŠ zvlášť.

UPOZORNĚNÍ!
Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního předání podepsané a lékařem potvrzené žádosti v příslušné mateřské škole nemůže být přijímací řízení zahájeno!

2. fáze:
PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 7. 4. 2014 od 8.00 do 16.00 hod.

Dne 7. dubna 2014 v době od 8.00 do 16.00 hod. proběhne ve všech MŠ přijímání žádostí. Zákonný zástupce dítěte osobně přinese vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost do každé MŠ, ve které dítě zaregistroval. V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé MŠ osobně. Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení.

3. fáze:
ROZHODOVÁNÍ – do 7. 5. 2014

Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou podle zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 7. 5. 2014.

4. fáze:
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ. Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě ve své MŠ, případně na webových stránkách své MŠ. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Na internetovém portále www.zapisdomszlin.cz budou souběžně od 10. března 2014 zveřejněny nápovědy a návody k veškerým krokům zápisu.

Výše uvedený portál vznikl za spolupráce statutárního města Zlína a Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V případě dotazů a připomínek můžete kontaktovat Ing. Jiřího Vojtěška, Ph.D. na emailu info@zapisdomszlin.cz.

Časté dotazy rodičů

Z důvodu vyšší informovanosti rodičů o průběhu a podmínkách přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání odpovídáme na nejčastější dotazy rodičů:

1. Platí pro přijetí dítěte do MŠ školské obvody a spádové MŠ  jako u základních škol?
Pro mateřské školy neplatí školské obvody, zákonný zástupce  může podat žádost o přijetí svého dítěte  k předškolnímu vzdělávání  na kteroukoliv mateřskou školu  dle svého uvážení.

2. Kolik si mohu podat žádostí o přijetí?
Zákon počet podaných žádostí o přijetí  k předškolnímu vzdělávání neomezuje.  Je  na zvážení zákonných  zástupců dítěte, kolik žádostí o přijetí podají.

3. Kdo  může žádost k předškolnímu vzdělávání podat?
Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte.

4. Jaké si s sebou musím přinést doklady?
S sebou je nutné přinést občanský průkaz nebo jiný doklad o identifikaci zákonného zástupce, rodný list dítěte.Dále  vyplněnou žádost potvrzenou lékařem.

5. Kdo a na základě čeho rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ?
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ. V případě vyššího počtu přijatých žádostí o předškolní vzdělávání v mateřské škole  než je volných míst, postupuje ředitelka podle  předem stanovených kritériích. K předškolnímu vzdělávání se dle školského zákona přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Přijímány budou pouze děti splňující podmínku § 50, zákona č.258/2000 Sb., které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit  pro trvalou kontraindikaci.

6. Kdy a jakým způsobem budu informován o přijetí či nepřijetí  dítěte do MŠ?
Při podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole zákonný zástupce dítěte obdrží registrační číslo dítěte. Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn do 30 dnů způsobem v místě obvyklým (vyvěšením na přístupném místě v MŠ, na webových stránkách školy). Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

8. Jaké programy pro děti nabízejí MŠ, jsou některé MŠ specifické svojí nabídkou?
Přehled o činnosti a zaměření jednotlivých mateřských škol naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo na webu města  www.zlin.eu – Magistrát – radnice – Popis činnosti  útvarů MMZ – Odbor školství – Informace z odd. školství a správy zařízení – Nabídka činností  v MŠ.

9. Jaká je provozní doba v mateřských školách?
Přehled provozní doby v jednotlivých MŠ je zveřejněn na stránkách města www.zlin.eu a webových stránkách jednotlivých MŠ.

V případě dalších dotazů mohou tazatelé kontaktovat přímo ředitelky mateřských škol.