Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016

Statutární město Zlín zavedlo v loňském roce pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil, proto bude město i nadále v této formě pokračovat.
Portál vznikl za spolupráce statutárního města Zlína a Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

ČTYŘI FÁZE PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádost) bude mít čtyři fáze:

1. REGISTRACE – od 16. 2. 2015 do 2. 3. 2015

Od 16. února 2015 bude zákonným zástupcům dítěte zpřístupněna doména www.zapisdomszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Následně si zákonní zástupci vyberou mateřskou školu (dále jen MŠ) a dítě do dané MŠ online zaregistrují. Po této registraci si vytisknou automaticky vygenerovanou žádost. V případě registrace dítěte do více MŠ je nutno vytisknout žádost pro každou vybranou MŠ zvlášť.

Registrace zákonných zástupců spolu s vytvářením profilů dětí bude možná pouze v první fázi, tzn. od 16.2 do 2.3.2015. Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. 

2. PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 3. 3. 2015 (8.00 -12.00 hod. a 13.00 -16.00 hod.)

Dne 3. března 2015 ve výše uvedeném čase proběhne ve všech MŠ přijímání žádostí. Zákonný zástupce dítěte osobně přinese vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost do MŠ, ve které dítě zaregistroval. V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé MŠ osobně. Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení.

Přijímání žádosti o přijetí dítěte do logopedické třídy MŠ tř. Svobody – odloučené pracoviště Na Vyhlídce proběhne dne 2.3.2015 (8.00 -15.00 hod.) a do logopedické třídy MŠ U Dřevnice  dne 3.3.2015 (8.00 -12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.). Dítě musí být zaregistrováno v systému (viz postup výše).

Bez osobního předání podepsané a lékařem potvrzené žádosti v příslušné mateřské škole nemůže být přijímací řízení zahájeno.

3. ROZHODOVÁNÍ

Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou podle zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ.

Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Na internetovém portále www.zapisdomszlin.cz budou souběžně od 16. února 2015 zveřejněny nápovědy a návody k veškerým krokům zápisu.

 

V případě dotazů a připomínek k elektronickému systému můžete kontaktovat Ing. Jiřího Vojtěška, Ph.D. na emailu info@zapisdomszlin.cz.

Pokud zákonní zástupci provedli registraci v roce 2014, dítě nebylo přijato nebo nenastoupilo do MŠ a mají zájem o jeho přijetí od školního roku 2015/2016, je nutné celý proces registrace opakovat.

 

Otázky a odpovědi

Z důvodu vyšší informovanosti rodičů o průběhu a podmínkách přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání odpovídáme na nejčastější dotazy rodičů:

 

1. Platí pro přijetí dítěte do MŠ školské obvody a spádové MŠ  jako u základních škol?

Pro mateřské školy neplatí školské obvody, zákonný zástupce  může podat žádost o přijetí svého dítěte  k předškolnímu vzdělávání  do kterékoliv mateřské školy, zřizované statutárním městem Zlínem. Počet podaných žádostí není omezen.

2. Kdo  může podat žádost o přijetí  k předškolnímu vzdělávání?

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte.

3. Jaké si s sebou musím přinést doklady?

Při podání žádosti  je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad o identifikaci zákonného zástupce, rodný list dítěte a dále  vyplněnou, zákonnými zástupci podepsanou a lékařem potvrzenou žádost. 

4 . Kdo a na základě čeho rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ?

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ. V případě vyššího počtu  přijatých žádostí o předškolní vzdělávání v mateřské škole  než je volných míst, postupuje ředitelka podle  předem stanovených kritérií. K předškolnímu vzdělávání se dle školského zákona přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Přijaty budou pouze děti splňující podmínku § 50, zákona č.258/2000 Sb., které se podrobily  stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo  se  nemohou očkování podrobit  pro trvalou kontraindikaci.

Termín registrace dítěte v elektronickém systému nemá žádný vliv na jeho přijetí/nepřijetí do MŠ.